Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Svatba

Informace pro snoubence při podávání žádosti o uzavření manželství

V případě, že se rozhodnete uzavřít manželství, musí být vaše první cesta na matriku, kde si vyberete jeden z termínů stanovených RM. Termíny svateb se zamlouvají až po vyplnění a podání žádosti o uzavření manželství.

Termíny pro oddávání pro rok 2024

Dotazník k uzavření manželství

Místo

Zastupitelstvo města Hrob určilo jako místo k uzavírání manželství obřadní síň MěÚ Hrob. V ostatních případech se za každé jiné místo, kde se bude konat svatební obřad, vybírá poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000 Kč.

Dalším místem, kde je možno obřad vykonat, je kterékoli místo v matričním obvodu města Hrob, které svou důstojností bude pro takovouto událost vhodné. Posouzení, zda je takovéto místo vhodné, pak leží na matričním úřadu.

Termíny konání svatebních obřadů jsou stanoveny radou města v době od 8,00 – 13,00 hodin, tudíž žádáme zájemce, aby respektovali tyto termíny a nepožadovali jiné.

Administrativní záležitosti

Oba snoubenci se dostaví na matriku nejméně 3 týdny (cizinci 3 měsíce) před sňatkem, předloží vyplněný dotazník s potřebnými doklady:

  • platné občanské průkazy obou snoubenců
  • rodné listy
  • pokud je snoubenec rozvedený – rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci
  • pokud je snoubenec ovdovělý – úmrtní list manžela/manželky
  • pokud je snoubenec cizinec - dostanete speciální informace
  • pokud mají snoubenci společné děti – jejich rodné listy.

Všechny doklady se předkládají v originále!

K samotnému obřadu si snoubenci přinesou platné občanské průkazy a svědci občanské průkazy (popř. pas). Je nutné být na místě 15 minut před konáním obřadu, aby byl dodržen plánovaný časový rozvrh.

Oddací list lze vyzvednout v týdnu po uzavření manželství po předložení OP. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.

Dohodnuté termíny svateb se neruší telefonicky. Všechny změny je třeba přijít na matriku oznámit osobně nebo podat písemně.

Církevní sňatek

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu oprávněné, jedná se o církevní sňatek  (§ 657  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“). Orgánem oprávněné církve je osoba pověřená oprávněnou církví (§ 658 odst. 2 občanského zákoníku). Sňateční obřad se uskutečňuje na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve (§ 663 občanského zákoníku).

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno na základě jejich písemné žádosti. Toto osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od jeho vydání do sňatečního obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců. K žádosti o vydání osvědčení je třeba předložit doklady potřebné k uzavření manželství (§ 666 odst. 1 občanského zákoníku, § 13 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, § 29 vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách).

Žádost o vydání církevního osvědčení

Po uzavření církevního sňatku je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství (§ 666 odst. 2 občanského zákoníku).

Jestliže byl uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek (§ 670 odst. 2 občanského zákoníku).

Sňatek v cizině

Na žádost snoubence, který hodlá uzavřít manželství v cizině, se vydává Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. V den sňatku nesmí být doklad starší 6 měsíců, jeho vydání je zpoplatněno částkou 500 Kč při podání žádosti a žádost je nutno podat u matričního úřadu, v jehož obvodu má snoubenec z ČR trvalé bydliště.

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti

Informace pro cizince

Je-li snoubenec cizincem, rozhodně doporučujeme osobní návštěvu matriky ještě před tím, než si cizinec potřebné doklady začne ve svém domovském státě vyřizovat. Všechny doklady se předkládají v originále.

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec, který je cizincem, předložit následující doklady:

Rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména jméno a příjmení, místo a datum narození (musí obsahovat též údaje o rodičích – datum a místo narození)

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti). Vysvědčení musí obsahovat: jméno a příjmení, příp. rozený(á), datum a místo narození, trvalé bydliště, státní občanství, rodinný stav a prohlášení, že není námitek proti uzavření manželství.

Pokud některý údaj nebude uveden ve Vysvědčení o právní způsobilosti, je nutno předložit:

  • potvrzení o rodinném stavu
  • potvrzení o státním občanství
  • potvrzení o trvalém bydlišti.

Úmrtní list pokud se jedná o cizince ovdovělého.

Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu pokud se jedná o cizince rozvedeného.

Doklad totožnosti (cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince apod.).

Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR z cizinecké policie, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů před uzavřením manželství. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Se státy, s nimiž není uzavřena mezinárodní dohoda, je nutno všechny doklady superlegalizovat Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. U některých států je podle mezinárodní smlouvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „APOSTILLOU“.

Veškeré výše uvedené doklady musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem jmenovaným Krajským soudem.

Bez výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit!

Všechny doklady a náležitosti je cizinec povinen si obstarat sám ve svém domovském státě nebo prostřednictvím svého zastupitelského úřadu v České republice.

Cestovní pas cizince nenahrazuje žádný z dokladů potřebných k žádosti o uzavření manželství.

Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady.

 

Potřebuji vyřídit

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat