Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
  • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan ČR pracovnici ohlašovny správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Bližší informace o hlášení trvalého pobytu naleznete zde.

Ukončení trvalého pobytu

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
  • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR zaplatí občan správní poplatek 100,- Kč, popř. 300,- Kč (na zastupitelském úřadu).

Bližší informace o ukončení místa trvalého pobytu naleznete zde.

Zrušení trvalého pobytu

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Bližší informace o zrušení trvalého pobytu naleznete zde.

Zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti (občana ČR staršího 15 let) o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený  kontakt  spočívá v písemném  oslovení kontaktované (hledané) osoby, po  její jednoznačné identifikaci. Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Zda skutečně dojde ke kontaktu s hledanou osobou záleží pouze na rozhodnutí této osoby (hledaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat).

O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn.
Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké.

Ke zprostředkování kontaktu lze použít formulář Žádost o zprostředkování kontaktu, nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti.

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

Bližší informace o zprostředkování kontaktu naleznete zde.

 

Potřebuji vyřídit

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat