Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Hrob
MěstoHrob Křižanov, Mlýny, Verneřice

Registrované partnerství

Informace k uzavření registrovaného partnerství

Podmínkou ke vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Osoba, která chce vstoupit do partnerství, předloží příslušnému matričnímu úřadu vyplněný předepsaný tiskopis a připojí příslušné doklady.

1) je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

a) rodný list

b) doklad o státním občanství

c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

e) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Doklad, který je jinak třeba podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

2) je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim  odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.

3) je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

a) rodný list

b) doklad o státním občanství

c) doklad o právní způsobilosti  ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván

d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince

g) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Údaje uvedené v odst. 3 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Správní poplatky hradí se v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti, vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

1. vstup do RP osobami, nemají-li TP na území ČR                                    5 000,- Kč

2. vstup do RP osobami, z nichž pouze jeden má TP na území ČR              3 000,- Kč

3. vydání povolení vstoupit do RP mimo určené místo nebo dobu              3 000,- Kč

 

Dotazník k uzavření RP a předepsané doklady se předkládají v úředních dnech u matričního úřadu.

K učinění prohlášení o vstupu do RP je určen:

Městský úřad Hrob

Odbor finanční a vnitřních věcí

matrika kancelář č. 6.

Toto prohlášení lze učinit před matrikářkou v budově úřadu (po domluvě v pracovní době matriky po –pá) na adrese: U Radnice 234, Hrob, 417 04 nebo v termínech, které schválila RM Hrob pro konání sňatečných obřadů.

Doklad o RP bude připraven v úřední den po prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

Potřebuji vyřídit

Mapový portál

portál

GEOPORTÁL GIS4U

Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat