Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1 Název Město Hrob
2 Důvod a způsob založení Město Hrob jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3 Organizační struktura Starosta města

 

Místostarosta města

Zastupitelstvo města – 15 členů
– Kontrolní výbor – 3 členové
– Finanční výbor – 3 členové

Rada města – 5 členů

Městský úřad
– Odbor finanční
– Odbor MH

Příspěvkové organizace zřizované městem
– Mateřská škola
– Základní škola
Informace  zde

4 Kontaktní spojení Kontaktní údaje města
4.1 Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městský úřad Hrob
U Radnice 234
417 04 Hrob
4.2 Úřední hodiny Pondělí a středa
08:00 – 11:00 hod.
12:00 – 17:00 hod.
4.3 Telefonní čísla Odkaz na kontakty: zde 
4.4 Číslo faxu Nemá fax
4.5 Adresa internetové stránky https://www.mestohrob.cz/
4.6 Adresa e-podatelny podatelna@mestohrob.cz,
4.7 Další elektronické adresy oficiální:  info@mestohrob.cz,
Datová schránka: tbcbzwj
5 Případné platby lze poukázat č.ú. 19-1060451369/0800
Platby v hotovosti nebo platební kartou lze uhradit na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.
6 00266337
7 DIČ CZ00266337
8 Dokumenty Hospodaření města: zde
Ostatní informace-soubory ke stažení: zde
Strategický plán rozvoje Města Hrob: zde
9 Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.6), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.7).
10 Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.6), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.7)
11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí města, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

§ 16
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle

12 Formuláře Formuláře, kterými se lze obracet na město jsou přístupny zde
Tyto formuláře lze získat také na městském úřadě v úředních hodinách.
13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Životní situace: Portál veřejné správy
Na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
Na stránkách ministerstva vnitra
Na stránkách ministerstva zemědělství
Na stránkách ministerstva kultury
14 Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města, odkaz zde
Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.
15 Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Město nepožaduje úhradu nákladů za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16 Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Město Hrob neposkytuje vzory licenčních smluv.
16.2 Výhradní licence Město Hrob neposkytuje žádné výhradní licence.
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018

 

Výroční zpráva za rok 2019  
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022


 Poskytnuté informace:

2017
01-2017 ; 02-2017 ; 03-2017 ; 04-2017

2018
01-2018

2019
01-2019 ; 02-2019

2020
01-2020 ; 02-2020