Vyhlášky, Pravidla, Směrnice a Nařízení města Hrob

Obecně závazné vyhlášky

2.1.2020
OZV č.1/2019 – o místním poplatku ze psů

OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Hrob

29.3.2018
OZV č. 1/2018 o regulaci hlučných činností a zkrácení nočního klidu

OZV č. 2/2018 Požární řád města Hrob

4.1.2016
OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.3.2015
OZV č.1/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem 

14.11.2012
OZV č.2/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

22.2.2012
OZV č.1/2012, kterou se zrušuje OZV č.2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

15.12.2010
OZV města Hrob č.3/2010 o místním poplatku ze psů

24.11.2010
OZV města Hrob č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného


Pravidla, Směrnice a Nařízení

26.4.2021
Řád veřejného pohřebiště města Hrob

5.3.2021
2020_Ceník úhrad za zřízení věcných břemen

3.6.2020 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ POVOLENEK K VJEZDU NA MOST HUSOVKA
Pravidla pro vydávání povolenky 
Žádost o povolení vjezdu

1.1.2020 PRAVIDLA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (FRB) PLATNÁ OD 1.1.2020
Platná pravidla použití prostředků FRB
Vyhlášení výběrového řízení FRB_01_2021
Žádost o poskytnutí úvěru z FRB
Potvrzení o výši příjmů

12.3.2018 PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY (PTP)
při realizaci zásahů do povrchů komunikací a do pozemků v majetku města Hrob a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě na území města Hrob
PTP – zásahy do komunikací a pozemků města Hrob

18.10.2017  Operační plán zimní údržby komunikací (ZÚK)
Nařízení č.1/2017 – Operační plán zimní údržby
Příloha č.1 k Nařízení č.1/2017
Příloha č.2 k Nařízení č.1/2017
Příloha č.3 k Nařízení č.1/2017

Nařízení č. 2/2017 Úseky vyjmuté ze ZÚK

6.9.2017
Pravidla pro prodej nemovitého majetku

8.4.2013
 Nařízení č.1/2013-stanovení max. ceny za zabránění odjezdu vozidla

8.3.2013
Směrnice pro provoz motorových vozidel

15.12.2010
Jednací řád ZM

15.12.2010
Jednací řád RM

1.1.2008
Organizační řád MěÚ

4.6.2003
Pravidla pro vyřizování stížností

29.5.2002
Řád veřejného pohřebiště

30.6.1998
Směrnice pro vyřizování peticí