Pravidla pro pronájem tělocvičny při ZŠ Hrob, Komenského 218

Předmětem nájmu je tělocvična u budovy školy, dále šatny s umývárnami a sprchami, WC, to vše příslušející k této tělocvičně.

Nájem je možné uzavřít na dobu určitou – maximálně na 1 školní rok (na období od 1. září každého roku, do 30. června následujícího roku). Pronájem o prázdninách bude řešen dle individuální dohody.  Objednávky na další sezónu jsou přijímány u správce poslední srpnový týden, každého roku. Termín a přesné hodiny (schváleného pronájmu) budou vždy sděleny (zveřejněny) v dostatečném předstihu na webových stránkách města (www.mestohrob.cz). Rozhodující pro pořadí je datum podání přihlášky správci. Následně bude uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouva se neuzavírá u jednorázových pronájmů, kde se má za to, že uhrazením ceny za pronájem souhlasí nájemce s podmínkami pronájmu.

Pronájem může být sjednán následovně:

Pondělí – Pátek: 16:00 – 21:00

  1. pro TJ, sportovní kluby a občanská sdružení se sídlem ve městě Hrob – 300 Kč / hodinu
  2. ostatní – 500 Kč / hodinu
  3. školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město Hrob – ZDARMA
  4. sportovní utkání, turnaje – 3.000 Kč (v délce maximálně 8 hodin), sjednané minimálně 15 dní před dnem konání akce (pokud se pořadatel nedohodne se správcem jinak).

Sobota – Neděle: 8:00 – 21:00

  1. všichni – 500 Kč / hodinu
  2. sportovní utkání, turnaje – 3.000 Kč (v délce maximálně 8 hodin), sjednané minimálně 15 dní před dnem konání akce (pokud se pořadatel nedohodne se správcem jinak).

Nájemné za užívání tělocvičny je splatné před započetím užívání. Pro rezervaci pronájmu (krátkodobého i dlouhodobého) nebo pro sportovní utkání a turnaje je nutno uhradit buď celou výši ceny za pronájem, nebo složit tzv. kauci ve výši ceny za 3 sjednané termíny nebo 3 měsíce. 

Pronajímatel si vyhrazuje zvýšení nájemného a ostatních úhrad během roku v souvislosti s růstem cen energie. Každá změna bude v předstihu oznámena na poštovní adresu nájemce.

Příslušné prostory se propůjčují výhradně k provádění sportovního výcviku, nikoliv pro vystoupení nebo utkání pro veřejnost. Pronájem tělocvičny ke komerčním účelům (mimo sportovních, pohybových a rekreačních aktivit) povoluje a podmínky stanovuje rada města individuálně.

Vstup do prostoru tělocvičny je povolen pouze pod vedením vedoucího (trenéra), který je zodpovědný za dodržování pořádku a bezpečnosti jak v tělocvičně, tak v prostoru vstupu do tělocvičny. Vzhledem k novému povrchu v tělocvičně je nutné používat vhodnou sportovní obuv (sálová obuv – světlé podrážky)!

Pronajímatel propůjčí (prostřednictvím správce) nájemci proti podpisu jeden klíč od vchodu a šatny pro vedoucího sportovní skupiny. Případnou ztrátu klíčů oznámí nájemce neprodleně pronajímateli. Náklady spojené s výměnou zámků a klíčů půjdou na vrub nájemci. Nájemce vrací klíč zpět správci po skončení sportovní činnosti.

Nájemci se ukládá, aby vstupoval do tělocvičny pouze určeným vchodem a v určený čas; tělocvična je zabezpečena signalizačním systémem a v případě způsobeného poplachu nájemce uhradí škodu spojenou s výjezdem městské policie. Do jiných prostor školy, než je vymezeno, nemá nájemce přístup. Nájemce se řídí pokyny správce a respektuje je.

Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školského tělovýchovného zařízení. Pronajímatel, nebo jím pověřený zástupce, má právo kdykoliv se přesvědčit o dodržování podmínek smlouvy. Jeho pokynů musí být uposlechnuto.

Vedoucí (trenér) je povinen všechny závady či poškození zapsat do knihy závad. Závažné závady a poškození ihned hlásí správci a v co nejkratší době zajistit uvedení do původního stavu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo, aby v nutných případech bylo tělovýchovné zařízení uvolněno pro potřebu školy. Nájemci bude změna včas oznámena.

Závažné porušení pravidel je důvodem k okamžitému ukončení uzavřeného smluvního vztahu.