Provozní řád – pumptrack Hrob

Tento provozní řád areálu PUMPTRACK HROB (dále jen pumptrack) je závazný pro všechny uživatele areálu a vymezuje práva a povinnosti všech uživatelů areálu.

 1. Vstupem na pumptrack návštěvník souhlasí s dodržováním Provozního řádu.
 2. Vstup do areálu a jeho využívání se uskutečňuje výhradně na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 3. Na pumptracku je povolena jízda pouze na BMX kole, horském kole, longboardu, skateboardu, inline bruslích, koloběžkách nebo dětském odrážedle v řádném technickém stavu. Je přísně zakázáno provozování jakýchkoliv jiných sportů, nebo aktivit.
 4. Uživatelé jsou povinni při užívání pumptacku užívat ochranné přílby. Doporučen je chránič kolen, loktů a případně další.
 5. Při užívání jednotlivých překážek jsou uživatelé povinni zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav a své schopnosti.
 6. Za jakýkoliv úraz nenese provozovatel pumptracku žádnou zodpovědnost.
 7. Osoby mladší 12 let jsou oprávněny využívat areál, nebo kteroukoliv jeho část výhradně v doprovodu dospělé osoby, která nese za užívání areálu těmito osobami plnou odpovědnost.
 8. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, jiným uživatelům pumptracku, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností v pumptracku.
 9. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru pumptracku jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli pumptracku.
 10. Je přísně zakázáno užívání pumptracku osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 11. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v areálu pořádek a čistotu. V areálu je přísně zakázáno užívat skleněných lahví a jiných předmětů, které mohou vést k poškození majetku majitele areálu nebo třetích osob.
 12. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, nebo jiným nevhodným chováním.
 13. pumptrack se nesmí používat během nepříznivého počasí (déšť, sníh, kroupy), a také bezprostředně po nepříznivém počasí, dokud je povrch pumptracku mokrý nebo namrzlý.
 14. Uživatelé jsou povinni uposlechnout všech pokynů správce areálu nebo jiné osoby k tomu pověřené majitelem areálu.
 15. Areál je možné využívat ve všední dny i o víkendech od 8:00 do 21:00.
 16. Pro případ porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán správcem areálu nebo jinou, k tomu majitelem objektu, pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené majiteli nebo třetí osobě užívání areálu v rozporu s tímto provozním řádem. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit majitel areálu v případě konání hromadných předem povolených akcí za podmínky, že organizátor převezme odpovědnost za užívání areálu.